T.C.

DOĞANHİSAR İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

VAKFI BAŞKANLIĞI

 

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Doğanhisar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen 'Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar' ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1 (bir) adet 'Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olmak üzere uygulamalı sınav ve mülakat ile sözleşmeli personel istihdam edilecektir.


 

 

I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR


 

 

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.


 

 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


 

 

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,


 

 

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,


 

 

4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,


 

 

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


 

 

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


 

 

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.


 

 

8.Adayların Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Eğitim Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik, Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim Sosyal Hizmetler bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli (2013 ya da 2014 Yılı) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.


 

 

9. Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak


 

 

II- ÖZEL ŞARTLAR


 

 

1-Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Eğitim Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik, Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim Sosyal Hizmetler bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak veya alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak.


 

 

2- Başvuracak kişilerin Konya il sınırları içinde ikamet ediyor olması.


 

 

3- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,


 

 

4- (B) Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, mesai mefhumu gözetmeksizin, her türlü arazi ve iklim şartlarında gece gündüz aktif olarak çok iyi araç kullanabiliyor olmak.(Mülakat sırasında araç kullanımı uygulamalı olarak yapılacaktır.)


 

 

5- Bilgisayar programları kullanabilmek (Word, Excel, PowerPoint vb), .(Mülakat sırasında bilgisayar sınavı yapılacaktır.)


 

 

6-Vakfımıza ait muhasebe iş ve işlemlerinin takip edebilecek düzeyde muhasebe bilgisine sahip olmak


 

 

7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,


 

 

8- DOĞANHİSAR ilçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, (Sınavda başarılı olan aday İçin geçerli)


 

 

9-Varsa iş deneyim belgesi


 

 

10- İşin Süresi: Daimi (3 Ay Deneme Süreli)


 

 

11- İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (bir) (Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi)


 

 

12-Vakfımız mülakat/sınav sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

 

 

III-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:


 

 

1. Üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi


 

 

2.Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.


 

 

3. KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi


 

 

4. Adli Sicil Belgesi


 

 

5. Diploma Fotokopisi


 

 

6. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi (Varsa)


 

 

7.Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)


 

 

8. Erkek adaylar için AskerlikDurum Belgesi


 

 

9. İkamet Belgesi.


 

 

 

IV- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER


 

 

1- Başvuruda bulunacak adayların 11/12/2014-19/12/2014 tarihleri arasında mesai bitimine kadar http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspxadresinden online olarak başvurabilirler. 23/12/2014 tarihine kadar evraklarını SYDV'ye müracaat sahibi tarafından elden teslim edilecektir.


 

 

2-Başvurular, adayların KPSS puan sıralamasına göre en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının beş katı kadar aday mülakata çağrılacak ve istenilen şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Vakfa teslim edecektir.


 

 

3-Sitem tarafından belirlenen ve mülakata hak kazanan adaylar Kaymakamlığımızın resmi internet sitesinde duyurulacaktır.


 

 

4- Mülakat Tarihi:26/12/2014 saat:09.00 da başlayacaktır.

Mülakat Yeri: SYDV 75. Yıl Toplantı Salonu

Mülakat Adresi: Hükümet Konağı Kat:2 Doğanhisar

 

V-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

 

1- Uygulamalı sınav ve mülakatta başarılı olanlar adaylarla başarı sıralamalarına göre Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün de onayı alındıktan sonra sözleşme imzalanacaktır.


 

 

2-Vakfımız mülakat/sınav sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.


 

 

VI -MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Müracaat Yeri: Doğanhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet Konağı Kat:2 Doğanhisar/KONYA

DOĞANHİSAR SYD Vakfı : (332) 5561499