DOĞANHİSAR KAYMAKAMLIĞI

İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ PLANI

 

 

AMAÇ :

 

Bu plan Doğanhisar İlçesinde 2911 Sayılı Kanun gereğince yapılacak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılması ile afiş ve pankart asılacak yerler ile ilgili olarak uygulanacak şekil, şart ve usuller ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinin yerini zamanını, yasaklama ve erteleme hallerini, güvenlik güçlerinin görev yetkilerini belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.

 

KAPSAM :

 

Bu plan 2911 sayılı kanuna uygun olarak Doğanhisar İlçesi Belediye sınırları içerisinde yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü ile afiş ve pankart asılacak yerleri kapsar.

 

1-TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKI:

 

Herkes önceden izin almaksızın bu kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Yabancıların bu hakkı kullanması için İçişleri Bakanlığından izin almaları gereklidir.

 

2-TOPLANTI ŞEKİL VE ŞARTLARI:

 

2911 sayılı kanuna göre Doğanhisar' da yapılacak toplantılar medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını doldurmuş en az yedi kişiden oluşan bir düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Bu kurul kendi aralarında bir başkan seçer.

Düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin toplantının yapılacağı yerde sürekli ikametgâhlarının bulunması ve bunların belgelendirilmesi zorunludur. Ayrıca bu kişilerin haklarında soruşturma ve soruşturma yapabilmesi izne bağlı kimselerden olması veya Yasama ve Diplomatik dokunulmazlıkları bulunmaması gerekir. Tüzel kişilerin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri yetkili organlarının kararına bağlıdır.

Bu kurul toplantı yapılmasından en az Kırksekiz (48) saat önce ve çalışma saatleri içinde kurul üyelerinin tamamının imzalayacakları bir bildirimi Kaymakamlık Makamına verir. Bu bildirimde:

-Toplantının amacı

-Toplantının yapılacağı yer, gün, başlayış ve bitiş tarihleri

-Düzenleme kurulunun başkanı ile üyelerinin açık kimlikleri, meslekleri, ikametgâhları ve varsa çalışma yerleri belirtilir. Yönetmelikte gösterilecek yerler eklenir bu bildirim karşılığında gün ve saati gösteren alındı belgesi verilmesi zorunludur. Toplantı yerinde düzenleme kurulu üyelerinin tamamının bulunması şarttır.

 

 

 

3-TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGAHI İLE AFİŞ; PANKART ASILACAK YERLER :

 

Doğanhisar İlçesinde yapılacak olan gösteri yürüyüşünün başlama yeri Harman Mahallesinde bulunan Müftülük Binası önü yoldur.

Yürüyüş için burada toplanan kalabalık yürüyüşe başlayarak, İsmet paşa bulvarı Hüyük istikameti, T.C. Ziraat bankası kavşağından İmam Hatip istikameti, Anadolu lisesi civarı göbekten dönülür, Hükümet Konağı istikameti, Ziraat bankası kavşağından Hüyük istikameti, Hisar Eczanesi yanından Anıt Meydanına gelinir.

Toplantı bitiminden sonra kalabalığın belediye önü, Bulvar Caddesine çıkan Hisar Caddesi, Ulu Camii Caddesi, Park Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Okul Sokak, Mithatpaşa Caddesi istikametine doğru dağılması sağlanır.

 

AFİŞ ASILACAK YERLER:

 

Harman Mahallesi orta camii yanındaki boşluk

Pazar Camii sağ ve solundaki boşluklar,

Kuz Mahallesi eski terminal yanındaki büfenin arkasındaki boşluk,

Kuz Mahallesi Mezarlığı önündeki boşluk,

 

4-TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ZAMANI:

 

Açık yerlerde toplantı ve gösteri yürüyüşüne güneş doğmadan başlanmaz, toplantılar güneşin batışından önce sona erer.

 

5-DÜZENLEME KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

 

Düzenleme kurulu toplantının sükûn ve düzenini bildiride yazılı amaç dışına çıkılmamasını sağlamakla yükümlüdür. Kurul bunun için gereken önlemleri alır. Gerektiğinden güvenlik kuvvetlerinden yardım ister. Alınan önlemlere rağmen sükunun sağlanmaması halinde kurul başkanı toplantının sona erdirilmesini hükümet komiserinden isteyebilir.

Düzenleme kurulunun sorumluluğu anıt çevresinde (toplantı yerinden) kalabalığın tamamen dağılıncaya kadar sürer.

 

6-TOPLANTININ YASAKLANMASI VEYA ERTELENMESİ:

 

Toplantı ve toplantının yapılacağı saatten en az 24 (YİRMİDÖRT) saat önce düzenleme kurulunun çoğunluğu tarafından Kaymakamlığa yazı ile bildirilmek şartı ile 48 (KIRKSEKİZ) saati geçmemek üzere yalnız bir defa geri bırakılabilir.

Kaymakam kamu düzenini ciddi şekilde bozacak olayların çıkması veya milli güvenlik gereklerini ihlal edilmesi veya Cumhuriyetin ana niteliklerini yok etmek amacıyla fiillerinin işlenmesinin kuvvetle muhtemel bulunması halinde veya devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacıyla belirli bir toplantıyı yasaklayabilir veya 2 (iki) ayı aşmamak üzere erteleyebilir.

Kaymakamca yasaklanan ve ertelenen toplantılara ilişkin gerekçeli yasaklama ve erteleme kararı toplantının başlama saatinden en az 24 (YİRMİDÖRT) saat önce bir yazı ile düzenleme kurulu başkanına ve bulunmadığı takdirde üyelerden birine tebliğ edilir. Kaymakamca yasaklanan veya ertelenen toplantılar hakkında İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.

ÇAĞRI VE PROPAGANDA ARAÇLARI:

 

Toplantılara veya yürüyüşlere ilişkin çağrı veya propaganda amacıyla kullanılan basılı,çoğaltılmış veya el ile yazılmış davetiye,levha ve ilanlarla düzenleme kurulu başkanı ile en az 6 üyenin adları,soyadları ve imzalarının bulunması bunların asılması gerekenlerin kanunun altıncı maddesinde belirtilen yönteme uyulması şartıyla Kaymakamlıkça önceden tespit edilen yerlere asılması zorunludur.

Bu programda çağrı alet ve araçlarında halkı suç işlemeye özendiren veya kışkırtan yazı veya resim bulundurulması yasaktır.

Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı tarihten bir önceki günde toplantı veya yürüyüşün başlayacağı saate kadar güneşin doğuşundan batışına kadarki zaman içinde olmak kaydıyla ses yükselten veya ileten har hangi bir alet veya araç ile çağrı yapılabilir. Bu süre dışında çağrı için sözü geçen araçlar kullanılamaz.

 

8-GÜVENLİK GÜÇLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

İlçemizde güvenlik güçleri deyiminden amaç polis ve jandarma güçleridir. Bu güç toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında kalabalığa dışarıdan hiçbir surette saldırı ve müdahale yapılmamasını sağlar.Kanuni olarak başlayıp kanunsuz hale dönüşen toplantılarda daha önceden Kaymakamlıkça görevlendirilen hükümet komiseri seri şekilde Kaymakam bildirir.Kaymakamda Emniyet Amirinin emrindeki kuvvetlerle topluluğu dağıtmak üzere görevlendirir.Emniyet Amiri topluluğa dağılmalarını,aksi halde zor kullanılacağını ihtar eder.Topluluk buna rağmen dağılmaz ise güvenlik kuvvetleri zor kullanmak suretiyle topluluğu dağıtır.Ayrıca bir miktar kuvvetinde her an çıkabilecek olaylara müdahale için hazır kuvvet olarak bekletilir.

 

9-PLANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ:

 

Doğanhisar ilçesinde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri güzergâhı, afiş ve pankart asılacak yerleri belirleyen bu plan Kaymakamlık Makamının onayından sonra yürürlüğe girer. Planın iki sureti İl Makamına gönderilir bir sureti Kaymakamlıkta, bir sureti de Emniyette muhafaza edilir.